Japansiology

TRADITIONER I FLERA HUNDRA ÅR

JAPANSIOLOGY

De urgamla traditionerna i japansk och kinesisk läkekonst är flera hundra år gamla. De är ganska olika varandra när det gäller behandlingar och diagnoser, men de har ändå mycket gemensamt i sin filosofi. Båda betraktar den mänskliga kroppen som ett mikrokosmos i universum. En kropp påverkas av kosmisk- och geofältenergin så som de visar sig i de fem elementen som är grunden till all materia.

Kroppen styrs av en grundläggande energi eller livskraft, och ohälsa ses som en störning i energiflödet. Både japansk och kinesisk traditionell medicin, som tidigare har betraktats med skepsis av vissa västerländska läkare, har ökat otroligt mycket i popularitet hos västerlänningarna. Det är en framgångsrik behandlingsmetod för att återställa kroppens balans, både fysisk och emotionell, samt behandla kroppen på ett unikt sätt.

TRADITIONELL JAPANSK MEDICIN

Traditionell japansk medicin kan spåras cirka 1500 år tillbaka i tiden. Alla livsformer anses få liv av den viktiga livskraften Qi- energi. Hos människan kommer denna energi från näring, vatten, luft, sex och ljus. Den cirkulerar genom ett nätverk av kanaler, så kallade meridianer, i sju specifika chakrastationer inne i kroppen samt i auran runtom kroppen. Vår hälsa påverkas av Qi- energins kvalitet och balans. Detta kan i sin tur påverkas av faktorer som årstider, klimat, livsstil och geofält. Vid ohälsa är det den japanska läkekonstens mål att stimulera och återställa den kroppsliga balansen. Att göra en analys gällande obalans innebär en mycket noggrann värdering av de grundläggande indikatorerna på hälsa, till exempel ansikts- och kroppsutseende, deras reflexologiska konstitution eller kroppens puls. Varken analys eller behandling är definitiv, man kontrollerar regelbundet personen och korrigerar behandlingen om det behövs. Japansiologi är den senaste kvalificerade utvecklingsformen av den urgamla japanska läkekonsten.

TILLÄMPAD JAPANSIOLOGI

Japansiologi framträdde som en självständig behandlingsform för cirka trettiofem år sedan. Ursprungligen användes tryck och nålar i kombination av ”Tsubos” eller akupunkturpunkter, som behandling för speciella åkommor. Denna metod byttes till stor del utav professor och docent KiyoshiYamanda som förespråkade en behandlingsmetod baserad på teorin om de fem elementen och ”Kyo-jitsu-principen”. Inom Japansiologi betraktas sjukdom som ett resultat av att energin blockerats eller rubbats i obalans, så att den antingen försvagats (kyo) eller blivit överdrivet aktiv (jitsu). Symptomen på en störning anses yttra sig som i jitsu på ytan, men orsaken tros ligga hos kyo; ”djuprotad och dold”.

Japansiologi koncentrerar sig på att stärka kyo och lugna jitsu genom meridianerna, chakran samt auran så att kroppen återfår sin naturliga balans. Den praktiska behandlingsmetoden är baserad på en rad mycket avancerade och sofistikerade högteknologiska medicinska utrustningar. Exempelvis 3D robotmedicinsk laser, avancerad mikroskop, termografi skanner, chakra- och aurakamera samt Quantum Xrriod, energetisk avancerad frekvensmedicin. Dessa påverkar på bästa sätt den genetiska materian inne i cellerna på DNA och RNA nivå. De stimulerar även deras produktion på energetisk nivå som utgör de två mest intressanta förklaringar till den biologiska påverkan vid alla slags rubbningar (sjukdomar) respektive påverkan på normala (friska) människor. Japansiologi tar helhetsfunktionen i kroppen och ökar medvetandet av samspelet mellan det emotionella och fysiska tillståndet. Quantum frekvens energimedicin-utrusning ger upplysningar om hur uppstressad eller avslappnad man är, detta avspeglas i olika kroppsfunktioner. Japansiologi är först och främst en förebyggande och effektiv behandlingsform av okonventionell medicin. Den bidrar till att skapa balans i individens energiflöde och stärker de livsviktiga organen för att bevara hälsan och vitaliteten. Japansiologi omfattar hela människan på det fysiska, psykiska, känslomässiga och andliga planet. Detta erbjuder ett unikt och individuellt sätt att behandla varje person på, både gällande de akuta och kroniska hälsoproblemen.

Den traditionella kinesiska medicinen delar Japansiologins uppfattningen, att naturliga fenomen har olika aspekter av Qi- energi, och att de är manifestationer av de fem elementen: eld, jord, metall, vatten och trä.

Elden bidrar till värme och liv, den rör sig uppåt.
Jorden ger stabilitet och näring, den tjänar som förankring.
Metall har struktur men kan också anta nya former när den smälter.
Vatten mjukar upp och fuktar, det rör sig nedåt.
Trä är kraften bakom tillväxt och flexibilitet.

Alla fenomenen indelas vidare i två komplementära slag av energi: Yin för passivitet, Yang för aktivitet. Yin och Yang är olika slags energi som bestämmer människans hälsotillstånd. Människokroppen betraktas som en mikrokosmos i universum. Meridianerna, chakran, auran samt de livsviktiga organen betraktas som styrda av de fem elementen och av Yin och Yang. Deras funktion omfattar människan i sin helhet, från det fysiska till det andliga planet. Hos en frisk människa är ingen beståndsdel dominerande eller bristfällig i förhållande till de andra. Japansiologi lägger stor vikt på samspelet mellan kroppens fysiska och emotionella funktioner.

Den mänskliga hjärnan är den mest komplicerade och gåtfulla fysiska struktur som vi känner till. Dess miljarder nervceller eller neuroner är organiserade i oräkneliga ”maktkorridorer”. Den bearbetar väldiga mängder av information för att livet ska fortsätta att fungera välordnat och harmoniskt, och för att tala om för oss hur vi mår och hur vi bör uppträda. Hjärnan reglerar många kroppsrytmer och har också sina egna rytmer som är förknippade med olika fysiska och emotionella tillstånd så som alfavågor för avslappning, beta-rytm för aktivitet, delta-rytm för sömn etc. Liksom alla de livsviktiga organen behöver hjärnan frihet från giftämnen och stress. Detsamma gäller för nervsystemet och de endokrina körtlarna. Inom den tillämpade filosofin motsvarar de endokrina körtlarna centrat för den subtila energin som styr energiflödet. I själva verket tar Japansiologin sig an de fysiska problemen via emotionella vägar, genom att sträva efter harmoni i energibalansen. De två viktigaste kontrollsystemen, nervsystemet och de endokrina körtlarna, bär ansvaret för en process som är av grundläggande betydelse för livet. De endokrina körtlarna och nervsystemet använder dubbla feedbackkontroller både för att aktivera och lugna kroppen. Hypofysen sätter igång hormonproduktionen i de andra körtlarna och dessa cirkulerande hormoner ger signal för minskad aktivitet i hypofysen. Aktiveringen av det sympatiska nervsystemet uppvägs av parasympatiska signaler om att slappna av och återgå till jämviktsläge. Med andra ord; balans genom återkoppling och samspel mellan kroppens fysiska och emotionella tillstånd.

En vanlig japansiologibehandling varar mellan 45-60 min, medan en analys tar mellan 90-120 min. Japansiologen ställer en analys med hjälp av olika analysformer, till exempel observation (Bo-Shin), ljud (Bun-Shin), utfrågning (Mon-Shin) och beröring (Setsu-Shin). Samtidigt koncentrerar japansiologen sig för att med hjälp av all sin kunskap och erfarenhet, känna var det dolda fokuset på patienten befinner sig. Detta för att med hjälp av manuella och högteknologiska medicinska utrustningar kunna rätta till och korrigerar obalansen i energiflödet inne i meridianen, chakran samt i aura. Detta leder till att den naturliga Qi- energin återställs i kroppen. Japansiologibehandlingen baseras på inverkar av hela människan från den fysiska till den andliga nivån. Den är också högst individuell, vilket innebärande att två människor som lider av samma rubbningar mycket väl kan behöva helt skilda typer av behandlingar. I båda fallen är det dock den allmänna målsättningen att öka kroppens naturliga läkekraft genom att på nytt skapa balans i energiflödet.

Akupunkturmeridianerna berörs vilket gör att organen och immunsystemet blir försvagade. Sen påbörjar de biokemiska förändringarna som leder till strukturella och funktionella mätbara sjukdomar. Inom japansiologisk läkekonst är akuta sjukdomar normalt inte akuta eftersom kroppen först måste vara försvagad för att patogena influenser (bakterier, virus, svamp och parasiter etc.) kan angripa och påverka kroppen. När de underliggande orsakerna inte behandlas leder det till kroniska sjukdomar. För att undvika ”förtryckning” av sjukdom, måste organfunktion återställas och eliminationsorganen stimuleras så att toxiner och patologiska substanser kan utsöndras ut ur kroppen. De svaga organen och de faktorer som orsakar försvagning måste identifieras och behandlas.Varje levande vävnad har sin egen specifika resonans och frekvensvibration. Vid ett sjukdomstillstånd är den friska och vitala resonansen störd och inte längre i harmoni med resten av kroppen. Japansiologi erbjuder terapi som motverkar stress och ger kroppen mer energi till självläkning och därigenom återställer kroppens funktioner. När en långvarig negativ stress drabbar den enskilde individen, med symptom som trötthet, olust och fysiska problem, drabbas även människor i individens närhet. Familj och vänner står ofta maktlösa när de ser att en person i deras närhet mår dåligt. Att ”gå in i väggen” betyder emellertid inte att allt hopp är ute, även om människor i den situationen ofta känner så. Tvärtom så kan Japansiologi hjälpa till att öppna en dörr till djupare insikt. Kroppen har signalerat att något inte står rätt till. Den inre rösten pekar på uppmärksamhet efter en lång tid av påtvingad tystnad och utbrändhet. När kroppen slår larm kan det vara början till något nytt. Japansiologi vänder sig inte bara till den som av olika orsaker mår dåligt eller är drabbad utbrändhet, utan även till de som befinner sig i riskzonen. Det är ett tillfälle att stanna upp och reflektera, upptäcka sina beteendemönster och sin potential. För att känna sig tillfreds med tillvaron krävs insikt och medvetenhet om de olika sidorna av vår personlighet. Kroppen och själen är en enhet. Alla tankar har en effekt på cellnivå. De mest förödande känslorna är när man tror att man inte räcker till eller inte duger. Förtryckta känslor berör meridiansystemet, för total självläkning krävs att man också behandlar tro och tankar. Sinnet kan skapa vilken sjukdom som helst. Först när man förstår hur man själv fungerar,vilken förmåga och kapacitet man har, kan man börja tro på sig själv och våga skapa vilja. Med viljan behöver man inte längre vänta på en möjlighet utan man skapar möjlighet till förändring. Då kan kraft och energin flöda fritt och man fokuserar på en hel ny kompassriktning mot nya mål och meningen med livet.

Jag heter Elie. M och jag är en Japansiolog Sensai, delaktig i den ovanliga underbara läkekraft som uppfattar kosmos som den egentliga källan till alla energiska handlingar och sammankopplingar mellan människor. På det här sättet kan man undersöka personen oavsett var han eller hon befinner sig på jorden. Om japansiologen befinner sig på ena kontinenten och personen på en helt annan kontinent, finns det inga hinder för japansiologen att analysera personen genom att höra personens anamnes och begära några prover för att kunna analysera hälsotillståndet. Detta skapar en stor respekt och beundran för japansiologins osynliga läkekraft och behandlingsmetoder världen över. Det är mycket tillfredsställande att bevittna den medvetandeförändring som nu äger rum i stora delar av världen. Vi befinner oss mitt i en enormt stor revolution som för all framtid kommer att förändra vårt sätt att betrakta världen och oss själva. Japansiologins tidlösa visdomstradition och den moderna fysikens mest avancerade teorier pekar gemensamt mot en djupare verklighet och inbjuder oss att se universum som ett evigt, obegränsat fält av möjligheter, från vilket vi kan hämta läkedom och förvandling. Det är det centrala budskapet i helhetsvital hälsa. Det är mycket tillfredsställande att se objektiv växande forskningen kring sambandet mellan kropp och själ vid hälsa och sjukdom och se flera hundra år gamla intellektuella hälsoprinciper och deras praktiska tillämpningar. Ytterligare vägar till en välgörande, läkande kroppsrelation kan fås genom de fem sinnena, och genom utforskning av hur ljud, känsel, syn, smak och lukt kan användas för att aktivera kroppens eget inre apotek, och sätta igång kroppens egen läkningsprocess.

Under min forskning kring den vitala hälsan och läkedom har jag blivit fullständigt övertygad om att sann hälsa är mycket mer än frånvaron av abnormitet i ett laboratorieprov. Det är till och med mer än optimal integration av kropp och själ. Hälsa är till sitt innersta väsen ett högre medvetandetillstånd. I flera hundra år har de stora japansiologimästarna hävdat att syftet med att sköta kroppen är att höja medvetandetillståndet till det som kallas upplysthet. I detta tillstånd har vår inre referenspunkt flyttat från egot till anden och vi inser att det vetande och föremålet för vetande, är ett. Tiden och rummets gränser blir flytande när vi blir medvetna om oss själva som gränslösa väsen temporärt förklädda till individer. Detta tillstånd av enhet är grunden för all läkedom. För att nå denna hälsa krävs en ny sorts kunskap baserad på en djupare livssyn i vår värld. Syftet med Japansiologi är att lära oss hur våra liv kan påverkas, formas, förlängas och framför allt kontrolleras utan störningar av sjukdomar och föråldrande. Den ledande japansiologiska principen går ut på att vår mentala, själsliga kraft utövar det största inflytandet på kroppen och frihet från sjukdom beror på huruvida vi får kontakt med vårt eget medvetande och får det i balans. Balansen kan sedan föras över till kroppen och bearbeta att inte längre deponeras tryckta känslor inuti oss. Detta balanserande medvetande tillståndet ger i mycket högre grad fysisk immunitet och emotionell stabilitet av det högre vitala hälsotillstånd, som vi söker och längtar efter.

”Welcome to the great mystery touch through quantum energy health ”.

Japansiolog Sensei
Spec. B-P. D. Elie. M